Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.01.2019
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585 42 42 044 481 00 99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у - -
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://settlement.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій розміщений протокол загальних зборів акціонерів/засідання наглядової ради, на яких/якому прийняте рішення
1 2 3 4 5 6
1 18.01.2019 250000000 263238 94971.09 http://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 18.01.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення: Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр".
Предмет правочинiв: розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в Нацiональному банку України.
Гранична сукупна ринкова вартiсть правочинiв - 250 млрд.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р., (станом на дату прийняття рiшення звiтнiсть за 2018 р. не складена) - 263 238 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 94971.09 %.
Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 7; кiлькiсть членiв (голосiв), що прийняли участь у голосуваннi - 6; кiлькiсть членiв (голосiв), що проголосували "за" - 6, "проти" - 0 прийняття рiшення.
2 18.01.2019 250000000 263238 94971.09 http://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 18.01.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення: Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр".
Предмет правочинiв: розмiщення коштiв на кореспондентському рахунку в ПАТ "Державний експортно-iмпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходiв за цiнними паперами, номiнальної вартостi при погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй вiдповiдно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України».
Гранична сукупна ринкова вартiсть правочинiв - 250 млрд.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р., (станом на дату прийняття рiшення звiтнiсть за 2018 р. не складена) - 263 238 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 94971.09 %.
Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 7; кiлькiсть членiв (голосiв), що прийняли участь у голосуваннi - 6; кiлькiсть членiв (голосiв), що проголосували "за" - 6, "проти" - 0 прийняття рiшення.
3 18.01.2019 250000000 263238 94971.09 http://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 18.01.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення: Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр".
Предмет правочинiв:придбання, продаж та пред’явлення до погашення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України (вчинення правочинiв має здiйснюватися на умовах "поставка проти оплати").
Гранична сукупна ринкова вартiсть правочинiв - 250 млрд.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р., (станом на дату прийняття рiшення звiтнiсть за 2018 р. не складена) - 263 238 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 94971.09 %.
Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 7; кiлькiсть членiв (голосiв), що прийняли участь у голосуваннi - 6; кiлькiсть членiв (голосiв), що проголосували "за" - 6, "проти" - 0 прийняття рiшення.
4 18.01.2019 20000000 263238 7597.69 http://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 18.01.2019 року.
Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення: Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр"
Предмет правочинiв: придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, номiнованих в нацiональнiй валютi, з термiном погашення таких облiгацiй не пiзнiше 5-ти рокiв з дати придбання, а також продаж та пред’явлення до погашення таких облiгацiй, але загальна сукупна номiнальна вартiсть таких облiгацiй в портфелi ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кiнець кожного операцiйного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вiсiмдесят мiльйонiв) грн. (вчинення правочинiв має здiйснюватися на умовах "поставка проти оплати").
Гранична сукупна ринкова вартiсть правочинiв - 20 млрд.грн.
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р., (станом на дату прийняття рiшення звiтнiсть за 2018 р. не складена) - 263 238 тис. грн.
Спiввiдношення ринкової вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 7597.69 %.

Також Наглядовою радою 18.01.2019 р. було прийнято рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення, стосовно правочинiв щодо цiнних паперiв за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента - без обмеження граничної сукупної ринкової вартостi, вiдповiдно до статтi 19-6 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Загальна кiлькiсть голосiв членiв Наглядової ради - 7; кiлькiсть членiв (голосiв), що прийняли участь у голосуваннi - 6; кiлькiсть членiв (голосiв), що проголосували "за" - 6, "проти" - 0 прийняття рiшення.