Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585 42 42 044 481 00 99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://settlement.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміни до статуту, пов’язані зі зміною прав акціонерів

Зміст інформації:
26.11.2018 позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» прийнято рiшення про внесення змiн до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
Змiни стосуються власникiв простих акцiй.
Змiни до статуту внесенi у зв’язку з приведенням його у вiдповiднiсть до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть». Серед внесених змiн, зi змiною прав акцiонерiв, пов’язанi наступнi змiни:
- передбачено, що акцiонери вiдповiдають за зобов’язаннями Банку згiдно iз законами України та статутом Банку;
- порядок повiдомлення акцiонерiв про проведення загальних зборiв акцiонерiв та повiдомлення акцiонерiв про внесення змiн до проекту порядку денного приведено у вiдповiднiсть до вiдповiдних норм Закону України «Про акцiонернi товариства»;
- змiнено перелiк питань, якi приймаються бiльш як трьома чвертями голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах та є власниками голосуючих з вiдповiдного питання акцiй;
- змiнено перелiк питань, вiднесених вiдповiдно до норм Закону України «Про акцiонернi товариства» та Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» до виключної компетенцiї загальних зборiв акцiонерiв та наглядової ради.