Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 26.11.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585 42 42 044 481 00 99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://settlement.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.11.2018 припинено повноваження Голова Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - представник акцiонера Супрун Андрiй Володимирович д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членiв Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посадi: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акцiями ПАТ «Розрахунковий центр» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
26.11.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акцiонера Селехман Микола Миколайович д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Селехмана Миколу Миколайовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: з : 05/2011 – 05/2013, ПАТ “УкрСиббанк”, начальник управлiння;
05/2013-07/2014, ПАТ КБ “Фiнансовий Партнер”, заступник начальника казначейства;
10/2014-05/2015, ПАТ “СМАРТБАНК”, начальник вiддiлу;
05/2015 – дотепер, Нацiональний банк України, заступник директора департаменту - начальник управлiння операцiй на вiдкритому ринку та розмiщення державних цiнних паперiв.
Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня .Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».Селехман Микола Миколайович є представником акцiонера - Нацiонального банку України.
26.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - представник акцiонера Манжуловський Святослав Всеволодович д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членiв Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посадi: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акцiями ПАТ «Розрахунковий центр» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
26.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - предбавник акцiонера Миндаугас Бакас д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членiв Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посадi: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акцiями ПАТ «Розрахунковий центр» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
26.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - незалежний директор Мiтюков Iгор Олександрович д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членiв Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посадi: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акцiями ПАТ «Розрахунковий центр» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
26.11.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) - незалежний директор Селякова Наталiя Миколаївна д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» припинено повноваження членiв Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр». Строк перебування на посадi: з 27.04.2018 до 26.11.2018. Акцiями ПАТ «Розрахунковий центр» не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».
26.11.2018 обрано Голова Наглядової ради - представник акцiонера Супрун Андрiй Володимирович д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано головою Наглядової ради Супруна Андрiя Володимировича. (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: з березня 2007 р. по жовтень 2015 р. начальник Депозитарного вiддiлу АТ "ОТП Банк"; з жовтня 2015 р. по теперiшнiй час начальник Управлiння Депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Супрун А.В. є представником акцiонера - Нацiонального банку України.
26.11.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акцiонера Манжуловський Святослав Всеволодивич д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Манжуловського Святослава Всеволодивича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: з 01.03.2011 - начальник вiддiлу методологiї iнструментiв фондового ринку, Генеральний департамент грошово-кредитної полiтики Нацiонального банку України; з 01.08.2013 р. - начальник вiддiлу контролю за фiнансовими iнвестицiями Нацiонального банку України, Генеральний департамент грошово-кредитної полiтики Нацiонального банку України; з 29.12.2014 р. - начальник Вiддiлу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Нацiонального банку України; з 16.07.2015 дотепер - начальник Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального банку України. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня .Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».Манжуловський Святослав Всеволодивич є представником акцiонера - Нацiонального банку України.
26.11.2018 обрано Член Наглядової ради - представник акцiонера Миндаугас Бакас д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Миндаугаса Бакаса (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади:11.01.2012-01.06.2016 Президент та голова Правлiння АВ Центральний депозитарiй Литви; 02.06.2016 р. - дотепер голова Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України". Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня .Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Миндаугас Бакас є представником акцiонера - публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України".
26.11.2018 обрано Член Наглядової ради - незалежний директор Мiтюков Iгор Олександрович д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Мiтюкова Iгоря Олександровича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: 2002 – ц/час ГО "Iнститут фiнансової полiтики", Генеральний директор; 2007- 2016 р. Акцiонерна компанiя Феррекспо ПiЕлСi, Лондон, Незалежний директор; 2008-2014 рр. ТОВ "Морган Стенлi Україна", Керуючий директор; 2014 – ц/час ТОВ "Морган Стенлi Україна", Старший радник (поза штатом); 2017-ц/час Голова Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"; 2017 – ц/час Член Спостережної ради, незалежний член ПАТ "Розрахунковий центр". Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня .Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Мiтюков Iгор Олександрович є незалежним директором.
26.11.2018 обрано Член Наглядової ради - незалежний директор Селякова Наталiя Миколаївна д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Селякоуа Наталiю Миколаївну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: з 2011 р.по тепереншiй час керiвник групи банкiвського та фiнансового права ТОВ «Дентонс Юроп»; з жовтня 2016 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ «Нацiональний депозитарiй України»; 2017 – ц/час Член Наглядової ради (Спостережної ради) - незалежний директор ПАТ "Розрахунковий центр". Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня .Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Селякова Наталiя Миколаївна є незалежним директором.
26.11.2018 обрано Член Наглядової ради - незалежний директор Дятлова Олена Олександрiвна д/в 0
Зміст інформації:
26.11.2018 рiшенням позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПАТ «Розрахунковий центр» обрано членом Наглядової ради Дятлову Олену Олександрiвну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: 25.01.2010 – 20.05.2013, Публiчне акцiонерне товариство «Перший український мiжнародний банк», заступник Голови Правлiння;
05.08.2013 – 17.07.2015, ТОВ фiрма «Астарта- Київ», директор з персоналу; з листопада 2018 по теперiшнiй час Член Наглядової ради ПАТ «Нацiональний депозитарiй України». Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня .Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб – рiшення прийнято з метою приведення складу посадових осiб у вiдповiднiсть до Законiв України «Про акцiонернi товариства» та «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», Статуту ПАТ «Розрахунковий центр». Дятлова Олена Олександрiвна є незалежним директором.