Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 03.08.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Ідентифікаційний код юридичної особи 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585 42 42 044 481 00 99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці http://settlement.com.ua в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
03.08.2018 звільнено Корпоративний секретар Король Наталiя Юрiївна 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до наказу Голови Правлiння ПАТ "Розрахунковий центр" вiд 03.08.2018 № 04-3/04/25-1к звiльнено Король Наталiю Юрiївну з посади корпоративного секретаря за власним бажанням 03 серпня 2018 року.
Часткою в статутному капiталi емiтента не володiє.
Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня.
Строк, протягом якого така особа перебувала на посадi – з 18.02.2011 по 03.08.2018.
На посаду замiсть звiльненої особи нiкого не призначено.
Фiзична особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.