Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 16.07.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ""
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Код за ЄДРПОУ 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585-42-42 044 481-00-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16.07.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.settlement.com.ua в мережі Інтернет 17.07.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 13.07.2018 11977.875 263238.151 4.5502
Зміст інформації:
13.07.2018 на засiданнi Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ "Розрахунковий центр" (далi - Рада Банку) було прийнято рiшення про надання згоди на вчиненння правочину, щодо вчинення якого є заiнтересованiсть. Предмет правочину: ПАТ "Розрахунковий центр" надає згоду на здiйснення ПАТ "НДУ" змiн об’єкту оренди, а саме робiт з ремонту/невiдокремлюваних полiпшень примiщень загальною площею 1 368,90кв.м., а публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" (далi - ПАТ "НДУ") зобов’язується зробити ремонт/невiдокремлюваних полiпшень примiщень загальною площею 1 368,90 (одна тисяча триста шiстдесят вiсiм цiлих дев’ять десятих) квадратних метрiв, що розташоване за адресою: м. Київ, вулиця Тропiнiна, будинок 5-В.
Особи, заiнтересованi у вчиненнi правочину, iз зазначенням ознак заiнтересованостi: ПАТ "НДУ" (код ЄДРПОУ 30370711, мiсцезнаходження: Україна, м. Київ, 04107, м.Київ, вул. Тропiнiна, будинок 7Г) буде виступати стороною правочину та є юридичною особою в якiй посадовi особи ПАТ «НДУ» є члени Ради Банку (Миндаугас Бакас, Манжуловський Святослав Всеволодович, Мiтюков Iгор Олександрович, Селякова Наталiя Миколаївна). Миндаугас Бакас є членом Ради Банку та головою Правлiння ПАТ «НДУ» - юридична особа, яка буде виступати стороною правочину.
Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину, визначена вiдповiдно до законодавства:11977875 грн. Вартiсть активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 263238151,25 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4.5502. Строк оренди складає 35 мiсяцiв.