Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 02.05.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Код за ЄДРПОУ 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585-42-42 044 481-00-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 02.05.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у № 85(2838) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 04.05.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.settlement.com.ua в мережі Інтернет 04.05.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2018 припинено повноваження Голова Спостережної ради Супрун Андрiй Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" (далi - Товариство), якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження голови Спостережної ради Супруна Андрiя Володимировича (фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Супрун А.В. перебував на посадi голови Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.
27.04.2018 припинено повноваження Член Спостережної ради Миндаугас Бакас д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спостережної ради Миндаугаса Бакаса (фiзичною особою не надано згоду на розкриття паспортних даних). Миндаугас Бакас перебував на посадi члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Миндаугас Бакас д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Миндаугаса Бакаса (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень члена Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: 11.01.2012-01.06.2016 Президент та голова Правлiння АВ Центральний депозитарiй Литви; 02.06.2016 р. - дотепер голова Правлiння публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України". Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спостережної ради. Миндаугас Бакас є представником акцiонера публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України".
27.04.2018 припинено повноваження Член Спостережної ради Манжуловський Святослав Всеволодович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спостережної ради Манжуловського Святослава Всеволодовича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Манжуловський С.В. перебував на посадi члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.
27.04.2018 припинено повноваження Член Спостережної ради Селякова Наталiя Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" , якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спостережної ради Селякової Наталiї Миколаївни (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Селякова Н.М. перебувала на посадi члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.


27.04.2018 припинено повноваження Член Спостережної ради Мiтюков Iгор Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: припинено повноваження члена Спостережної ради Мiтюкова Iгоря Олександровича (фiзична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних). Мiтюков I.О. перебував на посадi члена Спостережної ради Товариства з 27.04.2017 р. Фiзична особа акцiями Товариства не володiє та непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено закiнченням строку повноважень Спостережної ради.
27.04.2018 обрано Голова Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Супрун Андрiй Володимирович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) головою Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Супруна Андрiя Володимировича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень голови Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади: з березня 2007 р. по жовтень 2015 р. начальник Депозитарного вiддiлу АТ "ОТП Банк"; з жовтня 2015 р. по теперiшнiй час начальник Управлiння Депозитарної дiяльностi Нацiонального банку України. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спостережної ради. Супрун А.В. є представником акцiонера Нацiонального банку України.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Манжуловський Святослав Всеволодивич д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Манжуловського Святослава Всеволодовича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень члена Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади:з 01.03.2011 - начальник вiддiлу методологiї iнструментiв фондового ринку, Генеральний департамент грошово-кредитної полiтики Нацiонального банку України; з 01.08.2013 р. - начальник вiддiлу контролю за фiнансовими iнвестицiями Нацiонального банку України, Генеральний департамент грошово-кредитної полiтики Нацiонального банку України; з 29.12.2014 р. - начальник Вiддiлу корпоративних прав, Департамент з корпоративних питань Нацiонального банку України; з 16.07.2015 дотепер - начальник Вiддiлу корпоративних прав Нацiонального банку України. Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спостережної ради. Манжуловський С.В. є представником акцiонера Нацiонального банку України.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Селякова Наталiя Миколаївна д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Селякову Наталiю Миколаївну (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень члена Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймає такi посади: з 2011 р. керiвник групи банкiвського та фiнансового права ТОВ «Дентонс Юроп»; з жовтня 2016 по теперiшнiй час Член Наглядової ради публiчного акцiонерного товариства «Нацiональний депозитарiй України». Посадова особа акцiями Товариства не володiє.Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спостережної ради. Селякова Наталiя Миколаївна є незалежним директором Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Товариства.
27.04.2018 обрано Член Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Мiтюков Iгор Олександрович д/н д/н
д/н
0
Зміст інформації:
На пiдставi рiшення рiчних загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках", якi вiдбулися 27.04.2018 року (протокол № 2 вiд 27.04.2018 р.), виникла особлива iнформацiя щодо змiни складу посадових осiб, а саме: обрано до складу Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) членом Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Мiтюкова Iгоря Олександровича (посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних) строком до припинення повноважень члена Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку). Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi посадова особа обiймала такi посади:2002 – ц/час ГО "Iнститут фiнансової полiтики", Генеральний директор; 2007- 2016 р. Акцiонерна компанiя Феррекспо ПiЕлСi, Лондон, Незалежний директор; 2008-2014 рр. ТОВ "Морган Стенлi Україна", Керуючий директор; 2014 – ц/час ТОВ "Морган Стенлi Україна", Старший радник (поза штатом); 2017-ц/час Голова Наглядової ради ПАТ "Нацiональний депозитарiй України"; 2017 – ц/час Член Спостережної ради, незалежний член ПАТ "Розрахунковий центр". Посадова особа акцiями Товариства не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Змiни у персональному складi посадових осiб обумовлено припиненням повноважень попереднього складу Спостережної ради. Мiтюков Iгор Олександрович є незалежним директором Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) Товариства.