Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Голова Правлiння       Шаповал Юрiй Iванович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 22.01.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРIВ НА ФIНАНСОВИХ РИНКАХ"
2. Організаційно-правова форма емітента Публічне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 04107 м. Київ вул. Тропiнiна, 7-Г
4. Код за ЄДРПОУ 35917889
5. Міжміський код та телефон, факс 044 585-42-42 044 481-00-99
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 22.01.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 19.01.2018 250000000 193284 129343.35
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ "Розрахунковий центр"; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: розмiщення коштiв на кореспондентських рахунках в Нацiональному банку України; Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 250 млрд.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв звiтнiсть за 2017 р. не складена) - 193 284 000грн.; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 129343.35 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 206 700 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 186 067 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рiшення - 111 шт.
2 19.01.2018 250000000 193284 129343.35
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ "Розрахунковий центр"; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: розмiщення коштiв на кореспондентському рахунку в публiчному акцiонерному товариствi "Державний експортно-iмпортний банк України" виключно з метою забезпечення виплати доходiв за цiнними паперами, номiнальної вартостi при погашеннi цiнних паперiв та при здiйсненнi емiтентом iнших корпоративних операцiй вiдповiдно до вимог Закону України «Про депозитарну систему України»; Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 250 млрд.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв звiтнiсть за 2017 р. не складена) - 193 284 000 грн.; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) -129343.35 %; Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 206 700 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 186 067 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рiшення - 111 шт.
3 19.01.2018 250000000 193284 129343.35
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ "Розрахунковий центр"; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: придбання, продаж та пред’явлення до погашення депозитних сертифiкатiв Нацiонального банку України (вчинення правочинiв має здiйснюватися на умовах "поставка проти оплати");Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 250 млрд.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв звiтнiсть за 2017 р. не складена) - 193 284 000 грн.; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 129343.35 %;Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 206 700 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 186 067 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рiшення - 111 шт.
4 19.01.2018 20000000 193284 10347.47
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 19.01.2018 року; Найменування уповноваженого органу, що прийняв рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: загальнi збори акцiонерiв (позачерговi) ПАТ "Розрахунковий центр"; Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру: придбання облiгацiй внутрiшнiх державних позик України, номiнованих в нацiональнiй валютi, з термiном погашення таких облiгацiй не пiзнiше 5-ти рокiв з дати придбання, а також продаж та пред’явлення до погашення таких облiгацiй, але загальна сукупна номiнальна вартiсть таких облiгацiй в портфелi ПАТ «Розрахунковий центр» станом на кiнець кожного операцiйного дня не повинна перевищувати суму у 80 млн. (вiсiмдесят мiльйонiв) грн. (вчинення правочинiв має здiйснюватися на умовах "поставка проти оплати"); Гранична сукупна вартiсть правочинiв - 20 млрд.грн.; Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р., (станом на дату проведення зазначених загальних зборiв звiтнiсть за 2017 р. не складена) - 193 284 000 грн.; Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (у вiдсотках) - 10347,47 %;
Також на зазначених позачергових загальних зборах акцiонерiв 19.01.2018 р. було прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, якi можуть вчинятися ПАТ "Розрахунковий центр" протягом не бiльше як одного року з дати прийняття рiшення стосовно правочинiв щодо цiнних паперiв за участю ПАТ "Розрахунковий центр" як центрального контрагента - без обмеження граничної сукупної вартостi, вiдповiдно до статтi 19-6 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок". Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй - 206 700 шт.; Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах - 186 067 шт.; кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 185 956 шт. та "проти" прийняття рiшення - 111 шт.