Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата здійснення дії: 24.04.2009
Дата публікації 27.04.2009 19:30:04
Найменування емітента* Відкрите акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 01015, Київ, вул. Старонаводницька, 4 В
Керівник* Швецов Микола Павлович - Голова Правління. Тел: 0442386192
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Дата прийняття рішення 24.04.2009
Орган, який прийняв рішення: Загальні збори акціонерів
Вид цінних паперів, що розміщуються: прості іменні акції
Кількість цінних паперів, що розміщуються (штук): 73 100
Сума цінних паперів, що розміщуються: 73 100 000.00 грн
Частка від статутного капіталу (у відсотках): 91,375 %

Зміст інформації:
24.04.2009 загальними зборами акціонерів ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів» (надалі – Товариство) (протокол №2) прийнято рішення про додатковий випуск акцій на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу.
Прості іменні акції у кількості 73 100 (сімдесят три тисячі сто) штук розміщуються шляхом закритого (приватного) розміщення серед акціонерів та сторонніх інвесторів, перелік яких затверджений загальними зборами акціонерів Товариства.
Жодна особа (самостійно чи разом з афілійованими особами) не може володіти (у тому числі – за результатами другого етапу розміщення) більше ніж 5% (п’ятьма відсотками) статутного капіталу Товариства. Зміна власників великого пакету акцій не відбудеться.

Розмір збільшення статутного капіталу акціонерного Товариства шляхом додаткового випуску акцій: 73 100 000 грн. (сімдесят три мільйони сто тисяч гривень 00 копійок).
Номінальна вартість однієї акції: 1000,00 ( одна тисяча гривень 00 копійок).
До закритого розміщення пропонуються акції за ціною не нижче номінальної.
Інформація про права, які отримують інвестори (акціонери Товариства) в цінні папери, що розміщуються. Відповідно до Статуту Товариства
«Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:
5.8.1. Брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.
5.8.2. Одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Правління зобов’язане надати йому для ознайомлення, зокрема установчі документи, внутрішні положення Товариства, баланси, звіти про фінансовий стан, протоколи Загальних зборів, рішень органів управління Товариства тощо та/або копії цих документів. Витрати з виготовлення копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов’язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється.
5.8.3. Виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства.
5.8.4. На переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у Статутному капіталі Товариства.
5.8.5. Вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
5.8.6. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства.
5.8.7. Реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом»

Спосіб оплати цінних паперів
Оплата акцій здійснюється шляхом внесення грошових коштів в національній валюті на поточний рахунок Товариства, згідно з вимогами чинного законодавства України. Оплата акцій здійснюється протягом 5 (п’яти) банківських днів з моменту укладення договору на придбання акцій. Джерелом оплати акцій є грошові кошти – для акціонерів, а також грошові кошти та акції Відкритого акціонерного товариства «Міжрегіональний фондовий союз» – для інвесторів, які не є акціонерами Товариства і серед яких проводитиметься розміщення за коефіцієнтом обміну 1 (одна) акція ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз» на 165 (сто шістдесят п’ять) акцій додаткового випуску ВАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».
Мета випуску акцій: залучення коштів за рахунок додаткових внесків і виконання зобов’язань за схваленим Наглядовою радою Товариства 24.04.2009 р. Попереднім договором купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (сукупних валових активів), що має бути укладений між Товариством та ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються: акціонерами Товариства є юридичні особи, посадові особи цих юридичних осіб акціями Товариства не володіють та придбавати не планують.

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: акції, що планується розмістити конвертації у інші цінні папери не підлягають.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії: спосіб розміщення акцій - закритий (приватний), тому проспект емісії реєструватися та оприлюднюватися не буде. На виконання рішення загальних зборів акціонерів та вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (надалі - ДКЦПФР) першому заступнику Голови Правління Товариства – Шаповалу Юрію Івановичу надані такі повноваження:
- здійснювати персональне повідомлення всіх акціонерів та інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів, на яких прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу та закрите (приватне) розміщення акцій,
- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення,
- проводити дії щодо забезпечення закритого (приватного) розміщення акцій.
Також повідомлення про рішення прийняті загальними зборів акціонерів Товариства від 24.04.2009 р буде оприлюднене у офіційному виданні ДКЦПФР не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) робочих днів до визначеної дати початку розміщення акцій.
Строк і порядок розміщення акцій та їх оплати:
Акції розповсюджуються серед акціонерів Товариства, а також серед інших інвесторів, які не є акціонерами Товариства, згідно з затвердженим Загальним зборами акціонерів переліком таких осіб.
Акціонери реалізують переважне право на придбання акцій додаткової емісії шляхом подачі заяв уповноваженій особі уповноваженого органу Товариства та укладення договорів купівлі-продажу або міни акцій з емітентом.
Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбулися 24 квітня 2009 року, закрите (приватне) розміщення акцій додаткової емісії здійснює уповноважений орган емітента – Наглядова рада, якій надані наступні повноваження:
- затверджувати результати реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення,
- приймати рішення про дострокове закінчення закритого (приватного) розміщення акцій (у разі, якщо запланований обсяг акцій буде розміщено достроково).
- затверджувати результати закритого (приватного) розміщення акцій додаткового випуску та звіт про результати закритого (приватного) розміщення акцій
В цілях надання інформаційної та технічної підтримки уповноваженій особі уповноваженого органу Товариства в ході розміщення (зокрема, шляхом обміну) акцій додаткового випуску Товариства, у якості помічників уповноваженої особи призначено двох осіб – по одному від групи акціонерів Товариства та акціонерів ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз»:
- Сапунова Дмитра Олександровича – від Товариства;
- Зарю Ірину Олександрівну – від ВАТ «Міжрегіональний фондовий союз».
Реалізація акціонерами Товариства свого переважного права на придбання акцій, що пропонуються до розміщення, здійснюється одночасно протягом першого етапу розміщення акцій додаткового випуску Товариства.
Перший етап розміщення акцій, що передбачені до розміщення, розпочнеться 10 червня 2009 року і закінчиться 25 червня 2009 року. Протягом першого етапу реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в статутному капіталі товариства на дату початку першого етапу розміщення акцій додаткового випуску Товариства.
Другий етап розміщення акцій, що передбачені до розміщення, розпочнеться 26 червня 2009 року і закінчиться 14 липня 2009 року. Протягом другого етапу реалізується право інших інвесторів, які не є акціонерами Товариства і серед яких проводитиметься розміщення акцій додаткового випуску згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 24 квітня 2009 року.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Швецов Микола Павлович