Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 26.11.2018
Дата публікації 24.10.2018 12:30:26
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 26 листопада 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 09 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 20 листопада 2018 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 107.

 

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Визначення ПАТ «Розрахунковий центр» емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

5. Внесення змін до Статуту ПАТ «Розрахунковий центр».

6. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ «Розрахунковий центр».

7. Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

8. Припинення повноважень членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ «Розрахунковий центр».

9. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

10. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

11. Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ «Розрахунковий центр».

 

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Проект рішення з питання першого «Обрання  членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Гнатюк Ірина Володимирівна;

2. Нурісламова Ірина Сергіївна;

3. Логінова Світлана Юріївна.

 

Проект рішення з питання другого «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр":

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

 

Проект рішення з питання третього «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну.

Проект рішення з питання четвертого «Визначення ПАТ "Розрахунковий центр" емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів»:

1. Визначити публічне акціонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" емітентом, що вважається таким, що здійснював публічну пропозицію цінних паперів.

2. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу оприлюднити повідомлення про те, що ПАТ "Розрахунковий центр" вважається таким, що здійснювало публічну пропозицію цінних паперів, відповідно до вимог законодавства.

 

Проект рішення з питання п’ятого «Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр"»:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповалу Юрію Івановичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

 

Проекти рішень з питання шостого «Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр";

2. Положення про Наглядову раду ПАТ "Розрахунковий центр";

3. Положення про Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

 

Проект рішення з питання сьомого «Затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

 

Проект рішення з питання восьмого «Припинення повноважень членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)»:

Припинити повноваження членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

  1. Супрун Андрій Володимирович (голова Спостережної ради);
  2. Манжуловський Святослав Всеволодович;
  3. Миндаугас Бакас;
  4. Мітюков Ігор Олександрович;
  5. Селякова Наталія Миколаївна.

 

З питань дев’ятого та десятого рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування.

 

Проект рішення з питання одинадцятого «Затвердження Принципів (кодексу) корпоративного управління ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Затвердити Принципи (кодекс) корпоративного управління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

 

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.settlement.com.ua

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

  • загальна кількість акцій 206 700;
  • загальна кількість голосуючих акцій 203 722 (з яких 165 акцій обліковуються за ПАТ «Національний депозитарій України» як за уповноваженим на зберігання).                

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера).

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочий час в робочі дні до дня проведення Загальних зборів (з 09:00 до 17:00) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера (для представника акціонера).

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. ПАТ «Розрахунковий центр» надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів тільки щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Письмові запитання акціонерів повинні містити найменування акціонера, ідентифікаційні дані, підпис акціонера / уповноваженої особи акціонера, поштову адресу та дату. Письмові запитання акціонерів реєструються у порядку, визначеному Положенням про діловодство ПАТ «Розрахунковий центр». ПАТ «Розрахунковий центр» протягом двох робочих днів, але не пізніше початку Загальних зборів, направляє відповідь акціонеру на адресу, зазначену у письмовому запиті акціонера. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів, розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр».

- право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватись акціонером як особисто, так і через представника або декількох представників. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ПАТ «Розрахунковий центр», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Підставою для реєстрації представників акціонерів для участі у Загальних зборах є належним чином оформлена довіреність, договір доручення чи інший документ, що посвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України, та документ, що посвідчує особу представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому випадку, проведена раніше реєстрація представника, довіреність якому була видана раніше, скасовується і видані такому представнику бюлетені мають бути анульовані. У разі, якщо для реєстрації у Загальних зборах прибула особа, яка має право представляти інтереси юридичної особи-акціонера без довіреності, проведена раніше реєстрація уповноваженого представника акціонера скасовується і виданий такому представнику бюлетень анулюється. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації уповноваженим представникам акціонера, які діють на підставі довіреності, якщо такі представники прибули для реєстрації після того, як був зареєстрований представник акціонера, який має право представляти його інтереси без довіреності.

 

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – начальник управління комплаєнс-контролю ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк Ірина Володимирівна (тел. (044) 585-42-42, вн. 1018).

 

 

Спостережна рада ПАТ «Розрахунковий центр»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.10.2018
(дата)