Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 16.04.2018 09:37:34
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З  ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – ПАТ «Розрахунковий центр), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Загальні збори), які будуть проведені 27 квітня 2018 року о 10:00 за адресою: м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к.205 

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» за пропозицією акціонера, який є власником 5 або більше відсотків голосуючих акцій ПАТ «Розрахунковий центр», включено нові питання до проекту порядку денного та новий проект рішення до питання проекту порядку денного Загальних зборів. 

Порядок денний Загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 4. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
 5. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
 7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
 9.  Про внесення змін до Статуту ПАТ “Розрахунковий центр”.
 10.  Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ “Розрахунковий центр”.
 11.  Припинення повноважень членів Спостережної ради.
 12.  Обрання членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).
 13.  Обрання голови Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).
 14.  Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).

Проект рішення з питання «Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми»

Проект № 3

“Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство “Делойт енд Туш ЮСК” щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ “Розрахунковий центр” за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року (окремої та консолідованої).

За результатами розгляду звіту (висновків) незалежного аудитора доручити Правлінню ПАТ “Розрахунковий центр” вжити необхідних заходів за результатами його розгляду з урахуванням думки із застереженням”.

Проект рішення з питання «Про внесення змін до Статуту ПАТ “Розрахунковий центр»:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках”, шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ “Розрахунковий центр” у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ “Розрахунковий центр” Шаповалу Юрію Івановичу ПАТ “Розрахунковий центр” забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

4. Доручити голові Правління ПАТ “Розрахунковий центр” Шаповалу Юрію Івановичу виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

Проект рішення з питання «Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ “Розрахунковий центр”:

Внести зміни до внутрішніх положень публічного акціонерного товариства “Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках” шляхом затвердження внутрішніх положень у нових редакціях, що запропоновані в матеріалах до Загальних зборів, а саме:

1. Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ “Розрахунковий центр”;

2. Положення про Наглядову раду ПАТ “Розрахунковий центр”;

3. Положення про Правління ПАТ “Розрахунковий центр”.

Спостережна рада ПАТ «Розрахунковий центр»

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.04.2018
(дата)