Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2018
Дата публікації 27.03.2018 18:09:41
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2018 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 09 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 23 квітня 2018 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, зала по роботі з клієнтами 1-го поверху.

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 4. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
 5. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
 7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік.
 8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
 9. Припинення повноважень членів Спостережної ради.
 10. Обрання членів Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).
 11. Обрання голови Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).
 12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та  членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку).

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

263 238

193 284

Основні засоби (за залишковою вартістю)

45 214

89 743

Нематеріальні активи (за залишковою вартістю)

5 517

5 295

Інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю)

43 144

-

Депозитні сертифікати, емітовані НБУ

165 319

94 272

Запаси 

5

64

Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів)

1 543

1 013

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів)

2 076

2 331

Інші оборотні активи

420

566

Нерозподілений прибуток / (непокритий збиток)

5 126

(404)

Власний капітал 

211 826

152 696

Статутний капітал 

206 700

153 100

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

51 412

40 588

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

5 530

2 091

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

179 533

153 100

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

30,80

13,66

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Проект рішення з питання першого «Обрання  членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1.    Гнатюк Ірина Володимирівна;

2.    Сидоренко Ірина Олександрівна;

3.    Нурісламова Ірина Сергіївна.

Проект рішення з питання другого «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр»:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

Проект рішення з питання третього «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" Новосад Людмилу Володимирівну.

Проект рішення з питання четвертого «Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради»:

Затвердити звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік.

Проект рішення з питання п’ятого «Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління»:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік.

Проекти рішень з питання шостого «Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми»:

Проект №1:

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року (окремої та консолідованої). Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду висновків аудитора відсутня.

Проект №2:

Прийняти до відома звіт аудиторської фірми Приватне акціонерне товариство «Делойт енд Туш ЮСК» щодо перевірки (аудиту) фінансової звітності ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року (окремої та консолідованої).

За результатами розгляду висновків аудитора зобов’язати Правління вжити заходи з перегляду ліквідаційної вартості будівель, що належать ПАТ «Розрахунковий центр», та здійснити коригування їх балансової вартості на суму відхилення розміру накопиченої у попередній періодах амортизації (за періоди, коли амортизація розраховувалась виходячи з ліквідаційної вартості будівель, встановленої на рівні 50% від первісної вартості) з відображенням такого коригування у Звіті про прибутки та збитки ПАТ «Розрахунковий центр» за 2018 рік.

Проект рішення з питання сьомого «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік»:

 • річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік;
 • річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік (окрему);
 • річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2017 рік.

Проект рішення з питання восьмого «Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр"»:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2017 році в сумі 5 530 188,03 грн.

Розподілити прибуток 2017 року наступним чином:

 • здійснити за рахунок прибутку 2017 року покриття збитків минулих років (405 060,47 грн.);
 • частину прибутку у сумі 5 125 127,56 грн. направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

Проект рішення з питання дев’ятого «Припинення повноважень членів Спостережної ради»:

Припинити повноваження членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" у наступному складі:

 1. Супрун Андрій Володимирович (голова Спостережної ради);
 2. Манжуловський Святослав Всеволодович;
 3. Миндаугас Бакас;
 4. Мітюков Ігор Олександрович;
 5. Селякова Наталія Миколаївна.

З питань десятого та одинадцятого рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування.

Проект рішення з питання дванадцятого «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку), встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку)»:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку) у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради (Спостережної ради, Ради банку), голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповала Юрія Івановича.

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.settlement.com.ua

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів:

 • загальна кількість акцій 206 700;
 • загальна кількість голосуючих акцій 206 700 (з яких 165 акцій обліковуються за ПАТ «Національний депозитарій України» як за уповноваженим на зберігання).                

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера).

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочий час в робочі дні до дня проведення Загальних зборів (з 09:00 до 17:00) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера (для представника акціонера).

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. ПАТ «Розрахунковий центр» надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів тільки щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Письмові запитання акціонерів повинні містити найменування акціонера, ідентифікаційні дані, підпис акціонера / уповноваженої особи акціонера, поштову адресу та дату. Письмові запитання акціонерів реєструються у порядку, визначеному Положенням про діловодство ПАТ «Розрахунковий центр». ПАТ «Розрахунковий центр» протягом двох робочих днів, але не пізніше початку Загальних зборів, направляє відповідь акціонеру на адресу, зазначену у письмовому запиті акціонера. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр»

    - право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» - не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватись акціонером як особисто, так і через представника або декількох представників. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ПАТ «Розрахунковий центр», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Підставою для реєстрації представників акціонерів для участі у Загальних зборах є належним чином оформлена довіреність, договір доручення чи інший документ, що посвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України, та документ, що посвідчує особу представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У такому випадку, проведена раніше реєстрація представника, довіреність якому була видана раніше, скасовується і видані такому представнику бюлетені мають бути анульовані. У разі, якщо для реєстрації у Загальних зборах прибула особа, яка має право представляти інтереси юридичної особи-акціонера без довіреності, проведена раніше реєстрація уповноваженого представника акціонера скасовується і виданий такому представнику бюлетень анулюється. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації уповноваженим представникам акціонера, які діють на підставі довіреності, якщо такі представники прибули для реєстрації після того, як був зареєстрований представник акціонера, який має право представляти його інтереси без довіреності.

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – начальник управління комплаєнс-контролю ПАТ «Розрахунковий центр» Гнатюк Ірина Володимирівна (тел. (044) 585-42-42, вн. 1018).

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законом:

Голова Правління    Ю.І.Шаповал

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.03.2018
(дата)