Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права при додатковій емісії акцій
Дата здійснення дії: 30.06.2017
Дата публікації 30.06.2017 10:19:55
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ» (далі – Банк), код ЄДРПОУ 35917889

(04107, Україна, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г)

повідомлення про можливість реалізації акціонерами переважного права на придбання простих іменних акцій Банку, що додатково розміщуються за спрощеною процедурою відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 р. № 1985-VIII

Загальна кількість розміщуваних простих іменних акцій: 53 600 (п’ятдесят три тисячі шістсот) штук, загальною номінальною вартістю 53 600 000 грн. (п’ятдесят три мільйони шістсот тисяч гривень 00 копійок).

Ціна розміщення: 1000,00 грн. (одна тисяча гривень 00 копійок).

Акціонери – власники простих акцій Банку, мають переважне право придбавати розміщувані Банком прості акції додаткової емісії пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій станом на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів – «29» червня 2017 р.

При цьому якщо кількість акцій, яку може придбати акціонер під час реалізації переважного права, становить не ціле число, така кількість округляється до цілого числа у бік зменшення.

Акціонери, які мають намір реалізувати своє переважне право на придбання розміщуваних акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року надають до Банку письмові заяви про придбання акцій, що мають містити такі дані: повне найменування Банку та адреса розміщення акцій; слово «Заява» у назві документа; найменування акціонера та його представника (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи), адреса (постійного місця проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи) та реквізити паспорту (серія, номер); контактні дані (телефон, факс, e-mail); кількість належних акціонеру акцій Банку на дату проведення позачергових загальних зборів акціонерів –«29» червня 2017 року; кількість акцій, яку має намір придбати акціонер при реалізації свого переважного права та зобов’язується сплатити за ціною розміщення у строк, визначений умовами приватного розміщення; посилання на те, що акціонер ознайомлений та зобов’язується дотримуватися умов приватного розміщення акцій; дата складання заяви, підпис акціонера або його представника. Якщо акціонером є юридична особа, підпис її уповноваженої особи засвідчується печаткою (за наявності).

До заяви повинні додаватися документи акціонера, що передбачені Законом України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» (надаються акціонерами, щодо яких Банком не була подана інформація до Національного банку України для отримання попередньої згоди на капіталізацію Банку за спрощеною процедурою).

Банк приймає заяви акціонерів про придбання акцій в строк до 17:00 години «10» липня 2017 року за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205. Ненадання акціонером у порядку та строки, що визначені вище, заяв про придбання акцій вважається відмовою акціонера від свого переважного права на придбання акцій. Отримання від акціонера письмового підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій не передбачається.

Акціонери, які реалізують своє переважне право на придбання акцій, в строк з 09:00 години до 17:00 години «10» липня 2017 року перераховують Банку кошти в сумі, що дорівнюють вартості акцій, що ними придбаваються. Оплата акцій здійснюється виключно грошовими коштами, в національній валюті України за наступними реквізитами: Одержувач – ПАТ «Розрахунковий центр», код ЄДРПОУ одержувача: 35917889, рахунок № 50005000000001 в ПАТ «Розрахунковий центр», код банку 344443. Акціонери повинні здійснити переказ коштів не пізніше 17:00 «10» липня 2017 р.

Якщо акціонер подав заяву про придбання акцій, але не здійснив їх оплату у вищезазначені строки та порядку, вважається, що такий акціонер відмовився від використання свого переважного права на придбання акцій.

У випадку, коли акціонер не повністю оплатив акції, що придбаваються ним, або оплатив з порушенням умов оплати, встановлених вище, письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій не видається та договір купівлі-продажу акцій не укладається, а сплачені кошти повертаються протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня надходження цих коштів на відповідний рахунок Банку.

На підставі отриманих від акціонерів письмових заяв про придбання акцій та коштів у сумі вартості акцій, що ними придбаваються, Банк видає акціонерам письмове зобов’язання про продаж відповідної кількості акцій до 17:00 «10» липня 2017 року. Реалізація акціонерами свого переважного права на придбання акцій Банку здійснюватиметься шляхом укладення Банком із акціонерами, які подали заяви про придбання акцій та перерахували відповідні кошти в оплату за акції, договорів купівлі-продажу протягом першого етапу приватного розміщення з 09:00 години по 17:00 годину «11» липня 2017 року. Укладення договорів здійснюватиметься за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кім. 205.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).


Правління  ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова Правління Шаповал Юрій Іванович