Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2017
Дата публікації 24.03.2017 16:23:51
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, к. 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 квітня 2017 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, зала по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ "Розрахунковий центр" за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.

Адреса веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних загальних зборів: http://www.settlement.com.ua

 

Проект порядку денного Загальних зборів:

 1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 2. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
 3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
 4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. Затвердження висновків Ревізора.
 6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
 7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
 9. Внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
 10. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".
 11. Припинення повноважень членів Спостережної ради.
 12. Обрання членів Спостережної ради.
 13. Обрання голови Спостережної ради.
 14. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та  членами Спостережної ради.

 

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2016 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

193 284

270 500

Основні засоби та нематеріальні активи

95 038

95 536

Довгострокові фінансові інвестиції  

-

5

Депозитні сертифікати, емітовані НБУ

94 272

98 242

Запаси 

64

71

Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів)

1 013

792

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів)

2 331

75 767

Інші оборотні активи

566

87

Нерозподілений прибуток/ (непокритий збиток)

(404)

(28 886)

Власний капітал 

152 696

150 605

Статутний капітал 

153 100

153 100

Довгострокові зобов’язання 

-

-

Поточні зобов’язання 

40 588

119 895

Чистий прибуток (збиток) 

2 091

(28 886)

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

153 100

153 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

68

80

 

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у

«ВІДОМОСТІ НКЦПФР» 27.03.2017 р. № 58 (2563)

 

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.03.2017
(дата)