Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 27.04.2016
Дата публікації 25.03.2016 10:41:06
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - В.о. голови Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2016 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 квітня 2016.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, зал по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ "Розрахунковий центр" за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – в.о. голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.

Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

  1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
  2. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
  3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
  4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
  5. Звіт Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора. Затвердження висновків Ревізора.
  6. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми.
  7. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік.
  8. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр".
  9. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на наступних загальних зборах акціонерів.

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2015 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

270 500

1 033 866

Основні засоби та нематеріальні активи

95 536

97 951

Довгострокові фінансові інвестиції  

5

56 270

Депозитні сертифікати, емітовані НБУ

98 242

-

Запаси 

71

101

Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів)

792

1190

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів)

75 767

878 262

Інші оборотні активи

87

92

Нерозподілений прибуток/ (непокритий збиток)

(28 886)

25 119

Власний капітал 

150 605

179 491

Статутний капітал 

153 100

153 100

Довгострокові зобов’язання 

-

-

Поточні зобов’язання 

119 895

854 375

Чистий прибуток (збиток) 

(28 886)

3 639

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

153 100

153 100

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

80

109

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).

 

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» від 25.03.2016р.  № 58 (2312)     

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. голови Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.03.2016
(дата)