Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 10.07.2015
Дата публікації 09.06.2015 14:48:12
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Шаповал Юрій Іванович - В.о. голови Правління. Тел: (044) 585-42-42 (044) 481-00-99
E-mail* legal_dep@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери! ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори). Загальні збори будуть проведені 10 липня 2015 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201. Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 30 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 06 липня 2015 року. Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, зал по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ "Розрахунковий центр" за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – в.о. голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера. Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування): 1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр". 2. Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр". 3. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр". 4. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр". 5. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". 6. Про обрання Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". 7. Про обрання голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр". 8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради. 9. Про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр". 10. Про обрання Ревізора ПАТ "Розрахунковий центр". 11. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради. 12. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. 13. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії. Затвердження висновків Ревізійної комісії. 14. Розгляд звіту аудиторської фірми та затвердження заходів за результатами розгляду висновків аудиторської фірми. 15. Затвердження річного звіту, річних результатів діяльності, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік. 16. Розподіл прибутку і покриття збитків ПАТ "Розрахунковий центр". Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2014 рік (тис. грн.) Найменування показника період звітний попередній Усього активів 1 033 866 437 620 Основні засоби та нематеріальні активи 97 951 97 847 Довгострокові фінансові інвестиції 56 270 56 270 Запаси 101 42 Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів) 1190 2 952 Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів) 878 262 280 406 Інші оборотні активи 92 103 Нерозподілений прибуток 25 119 22 176 Власний капітал 179 491 175 852 Статутний капітал 153 100 153 100 Довгострокові зобов’язання - - Поточні зобов’язання 854 375 261 768 Чистий прибуток (збиток) 3 639 696 Середньорічна кількість акцій (шт.) 153 100 153 100 Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - - Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - - Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 109 100 Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018). Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у "Бюлетень.Цінні папери України" № 102 від 09.06.2015 р. Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. В.о. голови Правління Ю.І. Шаповал. 09.06.2015 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади В.о. голови Правління Шаповал Юрій Іванович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 09.06.2015
(дата)