Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 26.11.2014
Дата публікації 26.11.2014 15:43:39
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
E-mail* pyra@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ», код за ЄДРПОУ 35917889, (далі – ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» (далі – Загальні збори).
Загальні збори будуть проведені 22 грудня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 16 грудня 2014 року.
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В. Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – перший заступник голови Правління ПАТ «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з документами необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Про обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Про обрання членів лічильної комісії загальних зборів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Про внесення змін до Статуту ПАТ "Розрахунковий центр".
4. Про внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "Розрахунковий центр".
5. Про дострокове припинення повноважень членів Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр".
6. Про обрання Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр".
7. Про обрання голови Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр".
8. Про затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр"; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Спостережної ради.
Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1101, 1018).
Повідомлення про проведеня загальних зборів опубліковано в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" № 222 (1975) від 20.11.2014 року.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правління Д.В. Чугаєвський
26.11.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.11.2014
(дата)