Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 31.03.2014
Дата публікації 31.03.2014 10:54:05
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: (044) 585-42-42, (044) 481-00-99
E-mail* pyra@settlement.com.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).
Загальні збори будуть проведені 29 квітня 2014 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 23 квітня 2014 року.
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, зал по роботі з клієнтами 1-го поверху. Для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПАТ "Розрахунковий центр" за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – перший заступник голови Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.

Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
2. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".
3. Звіт Спостережної ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради.
4. Звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
5. Звіт Ревізійної комісії ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2013 рік.
7. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр".

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2013 рік (тис. грн.) (фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності)
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 437620 238114
Основні засоби 97847 96824
Довгострокові фінансові інвестиції 56270 56270
Запаси 42 97
Сумарна дебіторська заборгованість 1328 1720
Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках 260791 51557
Інші оборотні активи 21342 31646
Нерозподілений прибуток 4460 4340
Власний капітал 176117 175156
Статутний капітал 153100 153100
Довгострокові зобов’язання 8755 8755
Поточні зобов’язання 253013 54203
Чистий прибуток (збиток) 696 6704
Середньорічна кількість акцій (шт.) 153 100 153 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 100 116
Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1018).

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в газеті «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» №57 (1810) від 25.03.2014 року.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.
Голова Правлiння Чугаєвський Дмитро Віталійович.
31.03.2014 р.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 31.03.2014
(дата)