Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.07.2013
Дата публікації 24.07.2013 19:01:00
Найменування емітента* ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ", код за ЄДРПОУ 35917889, далі – ПАТ "Розрахунковий центр", повідомляє про зміни до порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", далі – Загальні збори, що відбудуться 05 серпня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201, шляхом включення до порядку денного нових питань та викладення порядку денного у наступній редакції:
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання секретаря Загальних зборів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Внесення змін до статуту ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
4. Внесення змін до внутрішніх положень ПАТ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР".
5. Скасування внутрішнього положення про Раду Учасників.
6. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
7. Обрання членів Спостережної ради.
8. Обрання Голови Спостережної ради.
9. Припинення повноважень членів Ревізійної комісії.
10. Обрання членів Ревізійної комісії.
11. Обрання Голови Ревізійної комісії.

Повідомлення про проведення Загальних зборів опубліковано у щоденному офіційному друкованому виданні "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №123 (1627) від 05.07.2013р.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн. 1101, 1018).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 24.07.2013
(дата)