Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 19.03.2013
Дата публікації 19.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Виконавчий орган Приватного акціонерного товариства «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (надалі – Товариство) повідомляє про зміни до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів Товариства, що відбудуться 28 березня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201, шляхом включення до порядку денного нових питань (питання №8 - №11) та викладення порядку денного у наступній редакції:
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.
8. Зміна типу товариства.
9. Зміна найменування товариства.
10. Внесення змін до статуту товариства.
11. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1018).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 19.03.2013
(дата)