Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.02.2013
Дата публікації 18.02.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (надалі – ПрАТ «ВДЦП»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВДЦП» (надалі – Загальні збори).
Загальні збори будуть проведені 28 березня 2013 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к. 201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 22 березня 2013 року.
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В. Для участі у Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПрАТ «ВДЦП» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПрАТ «ВДЦП», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший заступник Голови Правління ПрАТ «ВДЦП» Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту товариства за 2012 рік.
4. Розподіл прибутку і збитків товариства.
5. Звіт Наглядової ради товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
6. Звіт Правління товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
7. Звіт Ревізійної комісії товариства за 2012 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2012 рік (тис. грн.)

Найменування показника період звітний ; попередній
Усього активів 234 350 ; 283 505
Основні засоби 95 089 ; 96 894
Довгострокові фінансові інвестиції 52 438 ; 52 447
Запаси 97 ; 52
Сумарна дебіторська заборгованість 1 781 ; 1 760
Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках 33586 ; 25 506
Інші оборотні активи 49 471 ; 105 991
Нерозподілений прибуток 6 690 ; (10 712)
Власний капітал 171 392 ; 164 702
Статутний капітал 153 100 ; 153 100
Довгострокові зобов'язання 8 756 ; 7 256
Поточні зобов'язання 54 202 ; 111 547
Чистий прибуток (збиток) 6 690 ; (10 712)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 153 100 ; 153 100
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 ; 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 ; 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 112 ; 113

Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1101).

Повідомлення про зміни до порядку денного Загальних зборів опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості НКЦПФР" від 14.02.2013 року у № 31.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 18.02.2013
(дата)