Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 24.04.2012
Дата публікації 27.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів"
Юридична адреса* 04107, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г
Керівник* Чугаєвський Дмитро Віталійович - Голова Правління. Тел: 0445854242
E-mail* novosad@mfs.kiev.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Шановні акціонери!
Приватне акціонерне товариство «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ ЦІННИХ ПАПЕРІВ» (надалі – ПрАТ «ВДЦП»), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ВДЦП» (надалі Загальні збори).
Загальні збори будуть проведені 31 травня 2012 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В, к.201.
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 10 годину 45 хвилин на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 25 травня 2012 року.
Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 5-В. Для участі в Загальних зборах необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах.
Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, в робочий час в робочі дні у приміщенні ПрАТ «ВДЦП» за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПрАТ «ВДЦП», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, - Перший заступник Голови Правління ПрАТ «ВДЦП» – Шаповал Юрій Іванович. Для ознайомлення з документами необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера.
Порядок денний Загальних зборів:
1. Обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів.
2. Обрання членів Лічильної комісії.
3. Затвердження річного звіту ПрАТ «ВДЦП» за 2011 рік.
4. Затвердження звіту Наглядової ради ПрАТ «ВДЦП» за 2011 рік.
5. Затвердження звіту Правління ПрАТ «ВДЦП» за 2011 рік.
6. Затвердження звітів та висновків Ревізійної комісії ПрАТ «ВДЦП».
7. Про розподіл прибутку і покриття збитків ПрАТ «ВДЦП» за 2011 рік.».
Довідки за телефоном: (044) 585-42-40 (вн.1101).
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2011 рік (тис. грн.)
Найменування показника період звітний; попередній
Усього активів 283 505; 417 778
Основні засоби 96 894; 98 867
Довгострокові фінансові інвестиції 52 447; 56 111
Запаси 52 ; 53
Сумарна дебіторська заборгованість 1 760; 12 271
Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках 25 506; 24845
Нерозподілений прибуток (10 712) ; 95
Власний капітал 164 702 ; 179 067
Статутний капітал 153 100 ; 153 100
Довгострокові зобов'язання 7 256 ; 0
Поточні зобов'язання 111 547 ; 238 711
Чистий прибуток (збиток) (10 712); 95
Середньорічна кількість акцій (шт.) 153 100 ; 115 849
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0; 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 ; 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 113 ; 107

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано у офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Бюлетень "Відомості ДКЦПФР" від 24.04.2012 у № 77 (1330).
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова Правління Чугаєвський Дмитро Віталійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2012
(дата)