Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  24.04.2020 12:11:01
Дата здійснення дії: 29.05.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Код за ЄДРПОУ:  35917889
Текст повідомлення: 

Повідомлення про перенесення та дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"

 

Шановні акціонери!

 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє, що Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр" 23 квітня 2020 року (протокол № 10) на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 540-IX від 30.03.2020, керуючись Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженим рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 (далі – Тимчасовий порядок), а також  у зв’язку із проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» № 211 від 11.03.2020 (із змінами), прийняла рішення перенести річні загальні збори акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр", що призначені на 27.04.2020 рішенням Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» від 20.03.2020 (протокол № 6), та провести їх дистанційно 29 травня 2020 року.

Загальні збори будуть проведені дистанційно 29 травня 2020 року (дата завершення голосування) в порядку, передбаченому Тимчасовим порядком.

 

 Проект порядку денного дистанційних річних Загальних зборів ПАТ «Розрахунковий центр» (далі – Загальні збори):

1. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

2. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

3. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

4. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

5. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.

6. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

7. Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам.

8. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

9. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

10. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

11. Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

12. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

13. Внесення змін до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

14. Внесення змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

15. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

16. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

17. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

18. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

 

 

Проекти  рішень (крім кумулятивного голосування) з питань проекту порядку денного Загальних зборів:

Проект рішення з питання першого «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження  заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

 

Проект рішення з питання другого «Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження  заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

 

Проекти рішень з питання третього «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду»:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2019 року у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

 

Проект рішення з питання четвертого «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік»:

Затвердити у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів:

-  річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;

-  річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік (окрему);

-  річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

 

З питання п’ятого «Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом»

Проект рішення:

Сума прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" до оподаткування за 2019 рік складає 21 740 051,18 грн.

Сума чистого прибутку ПАТ "Розрахунковий центр" за результатами діяльності у 2019 році складає 14 722 537,55 грн.

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п’ять) відсотків від прибутку за 2019 рік, що складає 1 087 002,56 грн.

 

Проект рішення з питання шостого «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік»:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

 

Проект рішення з питання сьомого «Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам»:

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у період з січня по червень 2020 року.

2. Встановити, що загальна сума винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за період з січня по червень 2020 року складає 180 000 (сто вісімдесят) тисяч грн. 00 коп.

3. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за перший квартал 2020 року має бути здійснена протягом 10 днів після прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч  грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за другий квартал 2020 року має бути здійснена до 10 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року або набуття повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» -незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року, виплата такій особі винагороди, зазначеної в цьому рішенні, здійснюється пропорційно періоду часу його залучення до виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

 

Проект рішення з питання восьмого «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства та  Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Національним банком України (рішення від 03.12.2018 року №814-рш).

 

Проект рішення з питання дев’ятого «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому та Секретарю річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 липня 2020 року.

 

Проект рішення з питання десятого  «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

 

Проект рішення з питання одинадцятого «Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

 

Проект рішення з питання дванадцятого «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

 

Проект рішення з питання тринадцятого «Внесення змін до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

 

Проект рішення з питання чотирнадцятого «Внесення змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Головуючому Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

 

Проект рішення з питання п’ятнадцятого «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

 

З питань шістнадцятого «Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»» та сімнадцятого «Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр»» рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до Тимчасового порядку проект рішення не зазначається.

 

Проект рішення з питання вісімнадцятого «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

 

25 травня 2020 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів на сторінці https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html власного веб-сайту ПАТ "Розрахунковий центр" https://settlement.com.ua буде розміщено:

1) інформацію з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

2) повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) інформацію про загальну кількість акцій та кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

4) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах (документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах).

 

18 травня 2020 року - дата розміщення бюлетеня для голосування (крім кумулятивного) у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» (https://settlement.com.ua) за посиланням https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html  у розділі «Оголошення».

22 травня 2020 року - дата розміщення бюлетеня для кумулятивного голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті ПАТ «Розрахунковий центр» (https://settlement.com.ua) за посиланням https://settlement.com.ua/pro-bank/disclosure.html  у розділі «Оголошення».

 

 

Перелік матеріалів (документів, інформації) для ознайомлення, які необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного та які надаються акціонерам для ознайомлення, а також порядок їх надання:

1.    Акціонерам ПАТ "Розрахунковий центр" для ознайомлення надаються наступні матеріали (документи, інформація), необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів:

- проекти рішень Загальних зборів з питань порядку денного, затверджені Наглядовою радою ПАТ "Розрахунковий центр";

- річний звіт за 2019 рік, включаючи окрему та консолідовану фінансову звітність;

- звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;

- звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;

- звіти (висновки) аудиторської фірми за 2019 рік;

- звіт про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;

- проекти Статуту та внутрішніх положень у нових редакціях, порівняльні таблиці до змін.

- проект Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства  «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» у новій редакції та опис запропонованих змін до Положення;

- рішення Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» щодо рекомендацій річним загальним зборам акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» прийняти рішення щодо затвердження висновків (звітів) зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА»;

- проекти цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

2. Кожен акціонер має право отримати, а ПАТ «Розрахунковий центр» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів ПАТ «Розрахунковий центр» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомитись із документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного акціонери можуть шляхом направлення ПАТ «Розрахунковий центр» запиту засобами електронної пошти.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти ПАТ «Розрахунковий центр» n_shevchenko@settlement.com.ua.. У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит, із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

3. ПАТ «Розрахунковий центр» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти ПАТ «Розрахунковий центр» n_shevchenko@settlement.com.ua із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). ПАТ «Розрахунковий центр» може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів ПАТ «Розрахунковий центр», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів ПАТ «Розрахунковий центр» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти n_shevchenko@settlement.com.ua.

5. Документи, передбачені підпунктами 2 – 4 цього пункту направляються акціонером ПАТ «Розрахунковий центр» у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту документу людиною, відтворення документу на папері, необмеженого завантаження, із накладенням кваліфікованого електронного підпису.

 

 

Голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр" Ткаченка Олега Васильовича призначено посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. Контактний номер телефона (044) 585-42-42.

 

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

1. Голосування на загальних зборах розпочинається з 9 години дня, який зазначено як дата розміщення бюлетенів для голосування.

Голосування на загальних зборах завершується до 18 години 29 травня 2020 року.

2. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного. На Загальних зборах не може бути оголошено перерву або змінено послідовність розгляду питань порядку денного.

3. Голосування на Загальних зборах здійснюється шляхом подання акціонерами бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр". Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для кумулятивного голосування (з питань порядку денного, голосування за якими здійснюється шляхом кумулятивного голосування), бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного крім кумулятивного голосування).

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

5. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

6. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким  довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це ПАТ "Розрахунковий центр" та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції ПАТ "Розрахунковий центр", або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

 

Особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

 

 

Наглядова рада ПАТ "Розрахунковий центр"