Ми робимо
інформацію доступною
Дата розміщення:  26.03.2020 16:35:01
Дата здійснення дії: 27.04.2020
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Публічне акціонерне товариство «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках»
Код за ЄДРПОУ:  35917889
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери!

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГОВОРІВ НА ФІНАНСОВИХ РИНКАХ" (надалі – ПАТ "Розрахунковий центр"), що знаходиться за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" (надалі – Загальні збори).

Загальні збори будуть проведені 27 квітня 2020 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 205.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) для участі у Загальних зборах проводитиметься з 9 години 00 хвилин по 09 годину 45 хвилин в день проведення Загальних зборів на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину 21 квітня 2020 року.

Місце проведення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, кімната 107.

 

Проект порядку денного Загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

2. Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

3. Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр".

4. Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

5. Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.

6. Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду.

7. Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

8. Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом.

9. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

10. Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам.

11. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

12. Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

13. Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

14. Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"

15. Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

16. Внесення змін до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

17. Внесення змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках".

18. Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

19. Обрання членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

20. Обрання Голови Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

21. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів  

381 580

304 829

Основні засоби (за залишковою вартістю)

37 484

41 028

Нематеріальні активи (за залишковою вартістю)

7 332

6 248

Інвестиційна нерухомість (за залишковою вартістю)

44 029

46 524

Депозитні сертифікати, емітовані НБУ

280 461

208 511

Запаси 

6

5

Сумарна дебіторська заборгованість (за мінусом резервів)

1 740

1 563

Грошові кошти та їх еквіваленти, депозити у банках, кредити, розміщені в інших банках (за мінусом резервів)

6 167

206

Необоротні активи, призначені для продажу

4 006

-

Інші оборотні активи

355

744

Нерозподілений прибуток / (непокритий збиток)

14 723

36 411

Власний капітал 

262 960

248 237

Статутний капітал 

206 700

206 700

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

-

-

Поточні зобов’язання і забезпечення

118 620

56 592

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 

14 723

36 411

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

206 700

206 700

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

71.23

176,15

 

Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 

Проект рішення з питання першого «Обрання  членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Для підрахунку голосів під час голосування на загальних зборах акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" обрати членів лічильної комісії у наступному складі:

1. Логінова Світлана Юріївна;

2. Мішуста Яна Євгеніївна;

3. Новосад Людмила Володимирівна.

 

Проект рішення з питання другого «Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»

Затвердити наступний порядок (регламент) проведення загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр»:

Розгляд питань порядку денного здійснюється послідовно, розгляд кожного наступного питання здійснюється після оголошення результатів голосування по попередньому питанню. Для доповідей за всіма пунктами порядку денного Загальних зборів доповідачам надається до 15 хвилин, для виступів та коментарів акціонерів – до 5 хвилин.

 

Проект рішення з питання третього «Обрання секретаря загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Обрати секретарем загальних зборів акціонерів ПАТ "Розрахунковий центр" корпоративного секретаря ПАТ "Розрахунковий центр" Шевченко Наталію Миколаївну.

 

Проект рішення з питання четвертого «Розгляд звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду.»:

Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження  заходів за результатами розгляду звіту Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

 

Проект рішення з питання п’ятого «Розгляд звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, затвердження заходів за результатами його розгляду, прийняття рішення за наслідками його розгляду»:

Затвердити звіт Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність затвердження  заходів за результатами розгляду звіту Правління ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік відсутня.

 

Проекти рішень з питання шостого «Розгляд звітів (висновків) зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами їх розгляду»:

Затвердити звіти зовнішньої незалежної аудиторської фірми Товариства з обмеженою відповідальністю «РСМ УКРАЇНА», складених за результатом проведеної перевірки фінансової звітності (окремої та консолідованої) ПАТ «Розрахунковий центр» за рік, що закінчився 31.12.2019 року у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів. Визначити, що необхідність вжиття заходів за результатами розгляду звітів зовнішнього аудитора відсутня.

 

Проект рішення з питання сьомого «Затвердження річного звіту, річної фінансової звітності, річної консолідованої фінансової звітності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік»:

Затвердити у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів:

-  річний звіт ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік, який включає річні результати діяльності ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік;

-  річну фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік (окрему);

-  річну консолідовану фінансову звітність ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік.

 

З питання восьмого «Розподіл прибутку і збитків ПАТ "Розрахунковий центр" з урахуванням вимог, передбачених законом»

Проект рішення №1:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2019 році в сумі 14 722 537,55 грн.

Отриманий у 2019 році чистий прибуток, у повному обсязі направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр».

Проект рішення №2:

ПАТ "Розрахунковий центр" отримав чистий прибуток за результатами діяльності у 2019 році в сумі 14 722 537,55 грн.

Направити до резервного фонду ПАТ «Розрахунковий центр» 5 (п’ять) відсотків від отриманого чистого прибутку, що складає 736 126,88 грн.

 

Проект рішення з питання дев’ятого «Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" за 2019 рік»:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» за 2019 рік у редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

 

Проект рішення з питання десятого «Прийняття рішення про виплату винагороди членам Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" – незалежним директорам»:

1. Виплатити винагороду членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за здійснення повноважень у період з січня по червень 2020 року.

2. Встановити, що загальна сума винагороди членам Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежним директорам за період з січня по червень 2020 року складає 180 000 (сто вісімдесят) тисяч грн. 00 коп.

3. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за перший квартал 2020 року має бути здійснена протягом 10 днів після прийняття цього рішення загальними зборами акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр».

4. Виплата частини винагороди у розмірі 30 (тридцять) тисяч  грн. 00 коп. (розмір нарахування) кожному члену Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» – незалежному директору за другий квартал 2020 року має бути здійснена до 10 числа місяця, наступного за останнім місяцем відповідного кварталу. У разі дострокового припинення повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» - незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року або набуття повноважень члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр» -незалежного директора протягом другого кварталу 2020 року, виплата такій особі винагороди, зазначеної в цьому рішенні, здійснюється пропорційно періоду часу його залучення до виконання функцій члена Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр».

 

Проект рішення з питання одинадцятого «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

Визначити доцільним внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках» з метою приведення його у відповідність до вимог законодавства та  Методичних рекомендацій щодо організації корпоративного управління в банках України, схвалених Національним банком України (рішення від 03.12.2018 року №814-рш).

 

Проект рішення з питання дванадцятого «Внесення змін до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Затвердити зміни до Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення його у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові та Секретарю річних загальних зборів акціонерів ПАТ «Розрахунковий центр» підписати нову редакцію Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках».

3. Встановити, що політика винагороди членів Наглядової ради ПАТ «Розрахунковий центр», визначена новою редакцією Положення про винагороду членів Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках», затвердженою пунктом 1 цього рішення, застосовується ПАТ «Розрахунковий центр» починаючи з 01 липня 2020 року.

 

Проект рішення з питання тринадцятого  «Щодо доцільності внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

Визначити, що необхідність внесення змін до Положення про винагороду голови та членів Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" відсутня.

 

Проект рішення з питання чотирнадцятого «Внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Статуту публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом викладення та затвердження Статуту у новій редакції, що запропонована у матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Статут ПАТ "Розрахунковий центр" у новій редакції.

3. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" виконати всі необхідні дії для погодження Статуту Національним банком України.

4. Доручити голові Правління ПАТ "Розрахунковий центр" забезпечити державну реєстрацію Статуту у новій редакції.

 

Проект рішення з питання п’ятнадцятого «Внесення змін до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Загальні збори акціонерів публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

 

Проект рішення з питання шістнадцятого «Внесення змін до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Наглядову раду публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

 

Проект рішення з питання сімнадцятого «Внесення змін до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках"»:

1. Внести зміни до Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" шляхом затвердження у новій редакції, що запропонована в матеріалах до Загальних зборів.

2. Доручити Голові Загальних зборів та Секретарю Загальних зборів підписати Положення про Правління публічного акціонерного товариства "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" у новій редакції.

 

Проект рішення з питання вісімнадцятого «Припинення повноважень членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

Припинити повноваження членів Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр".

 

З питань дев’ятнадцятого та двадцятого рішення приймаються у порядку кумулятивного голосування, тому у відповідності до підпункту 5) частини третьої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» проект рішення не зазначається.

 

Проект рішення з питання двадцять першого «Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр"»:

1. Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради ПАТ "Розрахунковий центр" у редакціях, що запропоновані у матеріалах до Загальних зборів.

2. Обрати особою, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради, голову Правління ПАТ "Розрахунковий центр".

 

Адреса власного веб-сайту ПАТ «Розрахунковий центр», на якому розміщена інформація з  проектом  рішень  щодо  кожного  з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування), а також інформація, зазначена в ч.4. ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: https://settlement.com.ua/

 

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (станом на 20.03.2020 року):

-          загальна кількість акцій 206 700;

-   загальна кількість голосуючих акцій 203 722 (з яких 165 акцій обліковуються за ПАТ «НДУ» як за уповноваженим на зберігання).                

 

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах: для участі у Загальних зборах при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що підтверджує повноваження представника акціонера на право участі та голосування на Загальних зборах (для представника акціонера).

 

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів та права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

- право ознайомитись з документами (матеріалами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в робочий час в робочі дні до дня проведення Загальних зборів (з 09:00 до 17:00) за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04107, Україна, місто Київ, вул. Тропініна, 7-Г, 2 поверх, кімната 205, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа ПАТ "Розрахунковий центр", відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – голова Правління ПАТ "Розрахунковий центр". Для ознайомлення з матеріалами (документами) при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, та документ, що посвідчує повноваження представника акціонера (для представника акціонера).

- право отримувати письмові відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. ПАТ «Розрахунковий центр» надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Письмові запитання акціонерів повинні містити найменування акціонера, ідентифікаційні дані, підпис акціонера / уповноваженої особи акціонера, поштову адресу та дату. Письмові запитання акціонерів реєструються у порядку, визначеному Положенням про діловодство ПАТ «Розрахунковий центр». ПАТ «Розрахунковий центр» протягом двох робочих днів, але не пізніше початку Загальних зборів, направляє відповідь акціонеру на адресу, зазначену у письмовому запиті акціонера. Письмові запитання акціонерів, надані після початку Загальних зборів розглядаються ПАТ «Розрахунковий центр» у порядку та у строки, визначені законодавством та Статутом ПАТ «Розрахунковий центр»

- право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, в порядку, передбаченому ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» – не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

 

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю:

Участь та голосування на Загальних зборах може здійснюватися акціонером як особисто, так і через представника або декількох представників. Представником акціонера може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, призначена постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це ПАТ «Розрахунковий центр», або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Підставою для реєстрації представників акціонерів для участі у Загальних зборах є належним чином оформлена довіреність, договір доручення чи інший документ, що посвідчує повноваження представника відповідно до законодавства України, та документ, що посвідчує особу представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління ПАТ «Розрахунковий центр», або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Контактна особа з питань підготовки та проведення Загальних зборів – корпоративний секретар ПАТ «Розрахунковий центр» Шевченко Наталія Миколаївна (тел. (044) 585-42-42, вн. 1119).

 

Наглядова рада ПАТ «Розрахунковий центр»