Ми робимо
інформацію доступною

Регулярна інформація (XML)

Публiчне акцiонерне товариство "Розрахунковий центр з обслуговування договорiв на фiнансових ринках" - 35917889

Регулярна інформація за 3 квартал 2018 р.
Кількість розміщень за звітний період: 1
Дата першого розміщення: 2018-10-29 14:55:35
Дата останнього розміщення: 2018-10-29 14:55:35

Склад регулярної інформації

Титульний аркуш Переглянути
Зміст Переглянути
Зміст Переглянути
Основні відомості про емітента Переглянути
Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності Переглянути
Інформація про посадових осіб емітента Переглянути
Інформація про випуски акцій Переглянути
Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента (Інформація про зобов’язання емітента) Переглянути
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Переглянути
Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість Переглянути
Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб Переглянути
Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі Переглянути
Проміжна фінансова звітність банку Переглянути
Проміжний звіт керівництва Переглянути
Твердження щодо проміжної інформації Переглянути